Projekt Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego opartego na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Wierzymy, że Tablit umożliwia dzieciom w wieku przedszkolnym poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk. Zespół twórców to: dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska.

Program wraz z wszystkimi elementami jest powszechnie dostępny dla wszystkich przedszkoli w kraju. Zachęcamy również nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego do korzystania z jego wybranych elementów.

W przypadku, gdy będą Państwo zainteresowani wdrożeniem programu Tablit, prosimy o kontakt. Obiecujemy wszelką możliwą pomoc i doradztwo.